Algemene voorwaarden life coaching

 

1. Contactgegevens

Yoeka – Cindy Willems

Frans Andelhofstraat 31

2300 Turnhout

GSM: 0494/67.27.29

Email: info@yoeka.be

 

Verder genoemd ‘de coach’.

 

Voornaam en familienaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Email:

Verder genoemd “de coachee’.

 

2. Situering

Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel voor de coach als de coachee geldig zijn gedurende het coachtraject aangegaan op de datum vermeld onderaan dit document.

 

3. Dienstverlening – werkwijze

De coachee kiest ervoor een coachtraject aan te gaan met de coach.

 

Yoeka coaching staat voor een oplossingsgerichte, positieve kracht- en toekomstgerichte werking. Verder wordt getracht elk traject zoveel mogelijk op maat van de coachee aan te passen.

 

Vooraleer met de uitvoering van het traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse relatie af op basis van

 • Respect: dit heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën.
 • Gelijkwaardigheid: maakt dat elke persoon, alle gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.

 

Vanuit het kennismakingsgesprek wordt een duidelijk doel geformuleerd waarbinnen het verdere coachtraject aan wordt gewerkt. Dit persoonlijke doel kan tijdens het traject verder worden aangescherpt of bijgesteld.

 

Een coachtraject bestaat uit verschillende coachgesprekken welke gekenmerkt worden door: interactieve vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie, invuloefeningen, reflectieopdrachten, … De ingezette methoden worden door de coach bepaald afhankelijk van de vraag en noden.

Alle (reflectie)opdrachten en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van de coach. Indien de coachee deze informatie wenst te delen met anderen, dient deze steeds een bronvermelding te maken, omschreven als volgt ‘deze informatie is eigendom van Cindy Willems, Yoeka, www.yoeka.be’

 

Het verder verkopen van de beschikbaar gestelde materialen is ten allen tijde verboden.

 

4. Wat kan je van uw coach verwachten?

De coach staat in voor de deskundige begeleiding en ondersteuning van de coachee. Hij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het coachtraject kwaliteitsvol verloopt. Er is geen garantie over het bereiken van een resultaat wel op voldoende inspanningen om naar een gekozen doelstelling toe te groeien.

 

Verder garandeert de coach ten allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Dat wil zeggen dat er geen informatie aan derden wordt gegeven zonder goedkeuring van de coachee. Wel behoudt de coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling binnen intervisie en supervisie. Het delen van gegevens binnen deze vormen van overleg vindt evenwel volledig geanonimiseerd plaats.

 

Om zaken op elkaar af te stemmen, voor het stellen van vragen, verhelderen of doorsturen van reflectieopdrachten, … maakt de coach soms gebruik van mail. Indien gewenst, kan de coach een persoonlijke, veilige mailomgeving aanmaken (via gmail) voor het mailverkeer betreffende het coachtraject.

 

     Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met het coachtraject, ik gebruik hiervoor mijn persoonlijk mailadres welk hierboven staat aangegeven.

     Ja, de coach mag mij mails sturen in verband met het coachtraject, ik wil dat de coach hiervoor een veilige omgeving aanmaakt via een persoonlijk gmail account.

     Nee, ik wens geen mails te ontvangen betreffende het traject.

 

5. Wat verwacht de coach van de coachee?

Het werken aan de realisatie van je doel(en) is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt, en veel energie oplevert. Het welslagen van het ontwikkelingstraject is mede afhankelijk van de inzet van de coachee.

 

In het gehele proces bepaalt de coachee het tempo, en blijft deze ten allen tijde regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Zo blijft deze het ganse traject zelf verantwoordelijk voor beslissingen, zijn motivatie om mee te werken aan het traject en eventuele keuzes die voortvloeien uit het traject.

 

Om zo veel mogelijk uit het traject te halen, is het aangewezen dat de coachee met een gezonde dosis enthousiasme en openheid de gesprekken met de coach aangaat en bereid is de nodige tijd en energie te steken in de voorbereiding van de gesprekken en reflectieopdrachten.

 

6. Coaching is een persoonlijk proces

Een coachtraject is een leerproces waarbij je in kleine stapjes dichter naar je doel toegroeit. Haal er dus zoveel mogelijk uit! Wat kan je als coachee hiervoor zoal doen?

 

 • Leg een werkmap of schrift aan waarin je alles wat in je traject aan bod komt (inhoud en resultaten van gesprekken, gemaakte afspraken, gemaakte opdrachten, ontwikkelingen en inzichten…) vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en/of na een gesprek aantekeningen. Als er vragen worden gesteld waar je niet meteen een antwoord op weet, schrijf ze dan op zodat je er later meer aandacht aan kan besteden.
 • Tracht de reflectieopdrachten zo veel mogelijk uit te voeren en maak aantekeningen van je ervaringen.
 • Indien gewenst kan je, naar aanleiding van elk gesprek, een verslag schrijven. waarin je stilstaat bij:

 

        Wat besproken is geweest wat voor jou nuttig was

        Welke inzichten je uit het gesprek gehaald hebt

        Wat je na dit gesprek gaat doen ten aanzien van het bereiken van je vooropgestelde doel

 

Maak dit verslag bij voorkeur op de dag waarop het gesprek plaats vond. Stuur het (maximaal één week na het gesprek) via mail door naar de coach. Dit verslag is voor jou een middel om vast te houden wat voor jou van belang was in het gesprek en dient voor de coach als feedback en instrument om op verder te bouwen. Hierdoor kan deze beter sturing geven aan de inhoud van uw traject en een en ander nog beter op uw maat afstemmen.

 

Dit zijn slechts enkele suggesties. Je hoeft deze niet allemaal uit te voeren. Gebruik een (eventueel andere) methode die voor jou werkt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Je geeft zelf vorm en inhoud aan jou ontwikkelingsproces en daarmee aan je eigen leven.

 

7. Duur, tijd en plaats van de sessies

Eén coachgesprek duurt 50 minuten. Een coachtraject bestaat uit verschillende coachgesprekken en duurt net zo lang tot de coachee het gevoel heeft dat deze weer alleen verder kan. De sessies vinden plaats in de praktijk van de coach gelegen te Turnhout, Frans Andelhofstraat 31. Het kan ook voorkomen dat, in onderling overleg en akkoord, een andere locatie wordt afgesproken zoals bv voor een wandeling.

 

Van de coachee wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de coachee uiterlijk 24 uur voor de afspraak de coach te verwittigen. Dit kan via mail, telefonisch of online via de link van de bevestigingsmail.

 

8. Tarieven

Het tarief bedraagt 25 € voor een kennismakingsgesprek en 40 € voor elk daaropvolgend coachgesprek. Indien een gesprek wordt benaderd vanuit een creatief therapeutisch opzicht, wordt er extra 5 € materiaalkosten gerekend. 

 

9. Wijze van betalen

De coachee dient bovengemelde bedragen op het einde van elk gesprek te betalen. Hij heeft hierbij de mogelijkheid om dit cash of via de bancontact app te doen. De coach verkiest ontvangst van betaling via de bancontact app.

 

Indien gewenst kan de coachee na afloop van zijn coachtraject een factuur ontvangen.

 

10. Beëindiging van het coachtraject

Het coachtraject loopt ten einde wanneer de coachee het gevoel heeft dat hij voldoende informatie heeft om alleen verder te kunnen.

 

Binnen een coachtraject streeft de coach naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. Hierdoor behoudt deze het recht een coachtraject ten allen tijde te beëindigen wanneer deze het gevoel heeft dat hij het traject niet meer positief kan beïnvloeden. De reden van beëindiging wordt steeds door de coach gestaafd aan de coachee.

 

Indien de coach na afloop van het eerste kennismakingsgesprek vaststelt over onvoldoende capaciteiten te beschikken om de coachvraag te begeleiden en hierdoor geen traject wenst op te starten, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden voor dit eerste gesprek. In alle andere gevallen zullen de gesprekken volgens bovenstaande tarieven aangerekend worden.

 

Bij beëindiging van een coachtraject blijven alle geheimhouding- en betalingsverplichtingen van kracht.

 

11. Bereikbaarheid

Voor vragen is uw coach bereikbaar

 • Via GSM:  0494/67.27.29
 • Via mail:  info@yoeka.be

 

Om andere gesprekken zo min mogelijk te verstoren, verkiest uw coach contact via mail.

 

Afspraken kunnen gepland worden

 • Onmiddellijk op het einde van een gesprek
 • Via GSM: 0494/67.27.29
 • Via mail: info@yoeka.be
 • Via de afsprakenkalender op: calendly.com/yoeka

 

Om het maken van afspraken zo vlot mogelijk te laten verlopen, verkiest uw coach dat u uw afspraak maakt op het einde van elk gesprek of via de online afsprakenkalender.

 

Bovengenoemde partijen verklaren een exemplaar van dit document ontvangen te hebben en tekenen hieronder voor akkoord.

 

 

De datum

De datum

 

 

De coach

De coachee

Voor akkoord

Voor akkoord

 

Yoeka – Cindy Willems – Frans Andelhofstraat 31 – 2300 Turnhout – GSM: 0494/67.27.29 – email: info@yoeka.be- KBO 0861.575.378