Algemene voorwaarden online coaching

 1. Contactgegevens

 

Yoeka – Cindy Willems

Frans Andelhofstraat 31

2300 Turnhout

GSM: 0494/67.27.29

Email: info@yoeka.be

 

Verder genoemd ‘de coach’.

 

Voornaam en familienaam:      

Adres:      

Postcode en plaats:      

Telefoon:      

Email:      

Verder genoemd “de coachee’.

 

2. Situering

 

Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel voor de coach als de coachee geldig zijn gedurende het coachtraject aangegaan op de datum vermeld onderaan dit document.

 

3. Dienstverlening – werkwijze

 

De coachee kiest ervoor een coachtraject aan te gaan met de coach.

 

Yoeka coaching staat voor een oplossingsgerichte, positieve kracht- en toekomstgerichte werking. Verder wordt getracht elk traject zoveel mogelijk op maat van de coachee aan te passen.

 

Vooraleer met de uitvoering van het traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse relatie af op basis van

  • Respect: dit heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën.
  • Gelijkwaardigheid: maakt dat elke persoon, alle gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.

 

Vanuit het kennismakingspakket wordt een duidelijk doel geformuleerd waarbinnen het verdere coachtraject aan wordt gewerkt. Dit persoonlijke doel kan tijdens het traject verder worden aangescherpt of bijgesteld.

 

Een coachtraject bestaat uit verschillende coachpakketten welke gekenmerkt worden door: vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie, invuloefeningen, reflectieopdrachten, … De ingezette methoden worden door de coach bepaald afhankelijk van de vraag en noden.

 

Alle (reflectie)opdrachten en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van de coach. Het verder verkopen of delen van de beschikbaar gestelde materialen is ten allen tijde verboden.

 

4. Wat kan je van uw coach verwachten?

 

De coach staat in voor de deskundige begeleiding en ondersteuning van de coachee. Hij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het coachtraject kwaliteitsvol verloopt. Er is geen garantie over het bereiken van een resultaat wel op voldoende inspanningen om naar een gekozen doelstelling toe te groeien.

 

Verder garandeert de coach ten allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Dat wil zeggen dat er geen informatie aan derden wordt gegeven zonder goedkeuring van de coachee. Wel behoudt de coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling binnen intervisie en supervisie. Het delen van gegevens binnen deze vormen van overleg vindt evenwel volledig geanonimiseerd plaats.

 

5. Wat verwacht de coach van de coachee?

 

Het werken aan de realisatie van je doel(en) is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt, en veel energie oplevert. Het welslagen van het ontwikkelingstraject is mede afhankelijk van de inzet van de coachee.

 

In het gehele proces bepaalt de coachee het tempo, en blijft deze ten allen tijde regisseur van zijn eigen ontwikkeling. Zo blijft deze het ganse traject zelf verantwoordelijk voor beslissingen, zijn motivatie om mee te werken aan het traject en eventuele keuzes die voortvloeien uit het traject.

 

Om zo veel mogelijk uit het traject te halen, is het aangewezen dat de coachee met een gezonde dosis enthousiasme en openheid de interacties met de coach aangaat en bereid is de nodige tijd en energie te steken in de pakketten en reflectieopdrachten.

 

6. Coaching is een persoonlijk proces

 

Een coachtraject is een leerproces waarbij je in kleine stapjes dichter naar je doel toegroeit. Haal er dus zoveel mogelijk uit! Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Je geeft zelf vorm en inhoud aan jou ontwikkelingsproces en daarmee aan je eigen leven.

 

Wat kan je als coachee zoal doen?

 

  • Bij online coaching bestaat het risico dat er misverstanden ontstaan doordat inhoud anders geïnterpreteerd wordt dan ze in oorsprong bedoeld is. Dit komt omdat er geen onmiddellijke mogelijkheid is tot het stellen van extra verdiepingsvragen en navraag of men zaken goed begrepen heeft. Ook het effect van lichaamstaal is afwezig bij online coaching. Stel dus extra vragen als zaken onduidelijk of onvolledig zijn. Verklaar je nader of verbeter de coach indien deze zaken anders interpreteert dan jij ze bedoelt.
  • Tracht de reflectieopdrachten zo veel mogelijk uit te voeren en maak aantekeningen van je ervaringen.

 

De coachee geeft met ondertekening van deze algemene voorwaarden toestemming aan de coach om een dossier aan te maken in het kader van zijn coachtraject. Dit dossier is steeds voor beide partijen toegankelijk en bevindt zich in een veilige online omgeving.

 

Beide partijen verbinden zich er toe zorgvuldig om te springen met de gegevens die zich in dit dossier bevinden. Dit wil zeggen dat het persoonlijke wachtwoord welke toegang geeft tot de beveiligde omgeving niet wordt vrijgegeven, gewijzigd of gedeeld met derden.

 

7. Duur, tijd en plaats van de sessies

 

De verwerkingstijd van één coachpakket is ongeveer gelijk aan 50 minuten. Een coachtraject bestaat uit verschillende coachpakketten en duurt net zo lang tot de coachee het gevoel heeft dat deze weer alleen verder kan. De sessies vinden plaats in een beveiligde online omgeving waar enkel de coach en coachee toegang toe hebben. Na beëindiging van een coachtraject worden de gegevens van het traject offline gehaald. Indien de coachee geen duidelijke informatie geeft aan de coach dat hij zijn traject wilt beëindigen, zal het coachtraject na drie maanden inactiviteit offline gehaald worden. Hiervoor zal de coach steeds vooraf contact opnemen met de coachee ter bevestiging. Indien deze laatste deze vraag niet beantwoordt, zal de coach het traject offline halen. In het andere geval zal de coach het antwoord van de coachee respecteren. Een traject kan maximaal één jaar inactief online blijven. Indien de coachee na deze datum een nieuw traject wilt aanvangen, wordt een nieuwe omgeving beschikbaar gesteld.

 

De coach verbindt er zich toe vragen/een verwerkt pakket van de coachee binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Indien deze termijn om één of andere reden niet gehaald kan worden bv door vakantie of persoonlijke omstandigheden, zal de coach de coachee hier op voorhand van verwittigen.

 

8. Tarieven

 

Het tarief bedraagt 25 € voor een kennismakingspakket en 40 € voor elk daaropvolgend coachpakket.

 

9. Wijze van betalen

 

De coachee kan online een kennismakingspakket aankopen via de Yoekawebshop (yoeka.be/yoekawebshop). Na de bestelling van een kennismakingspakket maakt de coach een beveiligde mailomgeving aan waarin het verdere traject plaatsvindt. Deze omgeving wordt maximaal binnen 5 werkdagen (na ontvangst van betaling) beschikbaar gesteld aan de coachee.

 

De coachee kan een volgend traject aankopen nadat de coach kenbaar heeft gemaakt dat het huidige pakket is verwerkt. De coach zal daarvoor een factuur opmaken welke de coachee dient te betalen volgens de gegevens vermeldt op de factuur. Na ontvangst van betaling wordt het volgende pakket beschikbaar gesteld in de digitale omgeving. De coachee kiest zelf of en wanneer hij een nieuw pakket wilt starten. Voor een duidelijke communicatie is het aangeraden dat de coachee de coach op de hoogte stelt van het ritme waarin hij een coachtraject wilt aangaan.

 

10. Beëindiging van het coachtraject

 

Het coachtraject loopt ten einde wanneer de coachee het gevoel heeft dat hij voldoende informatie heeft om alleen verder te kunnen.

 

Binnen een coachtraject streeft de coach naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. Hierdoor behoudt deze het recht een coachtraject ten allen tijde te beëindigen wanneer deze het gevoel heeft dat hij het traject niet meer positief kan beïnvloeden. De reden van beëindiging wordt steeds door de coach gestaafd aan de coachee.

 

Indien de coach na afloop van het kennismakingspakket vaststelt over onvoldoende capaciteiten te beschikken om de coachvraag te begeleiden en hierdoor geen traject wenst op te starten, zullen de kosten van het kennismakingspakket aan de coachee worden terugbetaald via storting op zijn bankrekening. In alle andere gevallen zullen de pakketten volgens bovenstaande tarieven aangerekend worden.

 

Bij beëindiging van een coachtraject blijven alle geheimhouding- en betalingsverplichtingen van kracht.

 

11. Bereikbaarheid

 

Voor vragen is uw coach bereikbaar

  • Via GSM:  0494/67.27.29
  • Via mail:  info@yoeka.be

 

Om andere gesprekken zo min mogelijk te verstoren, verkiest uw coach contact via mail.

Bovengenoemde partijen verklaren een exemplaar van dit document ontvangen te hebben en tekenen hieronder voor akkoord.

 

 

De datum

De datum

 

 

     

De coach

De coachee

Voor akkoord

Voor akkoord

(naam coach)                                                                                                                                               (naam coachee)

                                                                                                                                       

Cindy Willems

                       

 

 

Yoeka – Cindy Willems – Frans Andelhofstraat 31 – 2300 Turnhout – GSM: 0494/67.27.29 – email: info@yoeka.be- KBO 0861.575.378